28 kwietnia w życie wchodzą zmiany dotyczące świadectw charakterystyki energetycznej

Już w piątek, 28 kwietnia br. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. Nowe przepisy mają zwiększyć skuteczność dotychczasowych regulacji i ułatwić kontrolę nad poprawnością przeprowadzonych ocen. Obowiązek sporządzenia i przekazania świadectwa wynikający z prawa europejskiego, będzie dotyczył właścicieli i zarządców budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych. Czym jest certyfikat, kiedy będzie wymagany i jak długo jest ważny?

Czym jest świadectwo charakterystyki energetycznej i dlaczego jest ważne?

To dokument, który dostarcza informacji na temat potrzeb energetycznych budynku. Określa wielkość zapotrzebowania na energię (ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia, oświetlenia). Dzięki tym informacjom, właściciel, najemca lub użytkownik budynku może określić orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energię oraz koszt utrzymania związany ze zużyciem energii. Wprowadzenie obowiązku sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej ma na celu promowanie budownictwa niskoenergetycznego, zwiększając świadomość społeczną w zakresie oszczędności energii w budynkach. Daje to możliwość porównania efektywności energetycznej różnych budynków lub części budynków, co pomaga w wyborze nieruchomości o niższych kosztach eksploatacji. Dzięki temu, właściciele nieruchomości są zachęcani do inwestowania w energooszczędne rozwiązania.

Warto zaznaczyć, że świadectwo energetyczne ma szczególne znaczenie w przypadku budynków użyteczności publicznej, takich jak szkoły, szpitale czy biurowce. Właściciele tych budynków mają obowiązek dbać o efektywność energetyczną, aby zmniejszyć koszty eksploatacyjne oraz wpłynąć pozytywnie na środowisko naturalne. Dlatego też dokument jest nie tylko narzędziem informacyjnym, ale również regulacyjnym, które przyczynia się do realizacji celów związanych z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem.

Kalkulator budowy domu. Poznaj koszt budowy

Kiedy wymagane jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Certyfikat energetyczny wymagany jest w określonych sytuacjach związanych z użytkowaniem budynków, a nabywca lub najemca nieruchomości nie będzie mógł zrezygnować z prawa do otrzymania dokumentu. W pierwszej kolejności dokument ten musi zostać przekazany nabywcy lub najemcy w momencie sprzedaży lub wynajmu budynku, części budynku lub lokalu.

Ponadto, świadectwo charakterystyki energetycznej musi zostać zamieszczone w widocznym miejscu dla budynków o powierzchni użytkowej powyżej 250 m2, które są zajmowane przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej i w których dokonywana jest obsługa interesantów. W przypadku budynków, w których są świadczone usługi dla ludności, świadectwo musi zostać zamieszczone dla obiektów o powierzchni użytkowej przekraczającej 500 m2.

Od 28 kwietnia 2023 roku inwestor będzie również zobowiązany do załączenia świadectwa do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. Jedynie domy do 70 m2, przeznaczone na cele mieszkalne, są wyłączone z obowiązku załączenia świadectwa. 

Kto musi posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej?

Obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej obejmuje właścicieli, zarządców nieruchomości oraz osoby ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu lub spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu. Zobowiązani są do przekazania dokumentu w momencie sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży lub przy zawarciu umowy najmu. W przypadku niewywiązania się z tego obowiązku właściciel lub zarządca nieruchomości będzie podlegał karze grzywny. Fakt przekazania dokumentu będzie musiał zostać odnotowany w aktach notarialnych.

izodom brak mostkow termicznych

Kto zleca sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej?

– właściciel lub zarządca budynku (w przypadku sprzedaży lub najmu),
– osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (w przypadku zbycia tego prawa lub najmu lokalu),
– osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu (w przypadku najmu lokalu),
– inwestor (przed złożeniem zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie).

Ważne jest, aby sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej zlecić certyfikowanemu doradcy energetycznemu, który ma odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do wykonywania tego rodzaju usług.
Lista osób uprawnionych do sporządzania świadectw można sprawdzić pod adresem: https://rejestrcheb.mrit.gov.pl/rejestr-uprawnionych

W jakiej formie świadectwo charakterystyki energetycznej jest przekazane?

Od 28 kwietnia 2023 roku po wejściu w życie nowych przepisów, będzie można otrzymać je również w formie elektronicznej. W takiej sytuacji dokument zostanie opatrzony numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej. Taki krok ma na celu ułatwienie procedur związanych z przekazywaniem świadectw, a także wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych w tym zakresie. Dzięki temu, osoby posiadające świadectwo charakterystyki energetycznej będą mogły przechowywać je w formie elektronicznej, co jest wygodnym i ekologicznym rozwiązaniem.

Jak długo ważne jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest istotnym dokumentem, który stanowi źródło informacji o zużyciu energii przez dany budynek. Ważne jest, aby pamiętać, że świadectwo to nie jest dokument jednorazowego użytku. Jego ważność wynosi 10 lat od dnia sporządzenia. Jednakże, w przypadku przeprowadzenia prac modernizacyjnych lub remontowych, które wpłynęły na charakterystykę energetyczną budynku, konieczne jest sporządzenie nowego świadectwa. Dzięki temu będziemy mieć pewność, że informacje w nim zawarte są aktualne i odzwierciedlają rzeczywisty stan techniczny budynku. Warto zatem pamiętać o konieczności aktualizacji świadectwa charakterystyki energetycznej w przypadku wprowadzenia zmian w budynku.

izodom zabawa szczesliwych dzieci przed domem z klockow

Kiedy nie trzeba świadectwa charakterystyki energetycznej?

Niektóre rodzaje budynków oraz pewne okoliczności zwalniają z obowiązku posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej. Oto niektóre z nich:

1. Budynki wolnostojące, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 50 m².
2. Budynki lub ich części, które nie mają instalacji zużywających energię (przemysłowe oraz gospodarcze).
3. Budynki mieszkalne, które są użytkowane nie dłużej niż 4 miesiące w roku.
4. Budynki przeznaczone do celów kultu religijnego lub działalności religijnych.
5. Budynki objęte ochroną zabytków lub są zlokalizowane w zabytkowej dzielnicy miasta.
6. Budynki gospodarstw rolnych, jeśli ich wskaźnik EP, określający roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną, nie przekracza wartości 50 kWh/ (m²rok).

Jeśli posiadasz budynek, który nie jest przeznaczony na sprzedaż czy wynajem, nie masz obowiązku sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej. Warto jednak pamiętać, że świadectwo charakterystyki energetycznej to nie tylko wymóg prawny, ale także ważne narzędzie oceny efektywności energetycznej budynku oraz wskazówka co do ewentualnych działań modernizacyjnych, które przyczynią się do obniżenia kosztów eksploatacyjnych i poprawy komfortu użytkowania. Dlatego warto rozważyć jego sporządzenie nawet w przypadku, gdy nie jest to obowiązkowe.

W związku z nowelizacją ustawy Prawa budowlanego, każde ogłoszenie o sprzedaży, najmie budynku lub jego części musi zawierać informacje na temat charakterystyki energetycznej. Jeśli dla danego budynku lub jego części już zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej, w ogłoszeniu trzeba będzie podać szereg wskaźników z tego dokumentu, takich jak: roczne zapotrzebowanie na energię użytkową, energię końcową, nieodnawialną energię pierwotną, udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową oraz jednostkową wielkość emisji CO2. Te informacje mają być pomocne dla potencjalnych nabywców lub najemców w podejmowaniu decyzji i wskazywać, jak duże będą koszty eksploatacji danego budynku.

Podsumowując, od 28 kwietnia 2023 r. wprowadzone zostaną zmiany w przepisach dotyczących świadectw charakterystyki energetycznej budynków, które wpłyną na właścicieli nieruchomości. Jedną z metod osiągnięcia wysokiej klasy energetycznej budynków jest stosowanie nowoczesnych technologii, takich jak system budowlany IZODOM, który pozwala na oszczędność energii i zminimalizowanie emisji CO2.

Zbuduj dom marzeń 3 razy szybciej z IZODOM

Napisz do nas, a nasz Doradca skontaktuje się z Tobą w ciągu 24h.

Powiązane tematy