Polityka prywatności


Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy serwisu internetowego na stronie: www.izodom.pl, zwanej dalej Stroną Internetową.

Przykładamy dużą wagę do ochrony prywatności i poufności przetwarzanych przez nas danych osobowych oraz zapewniamy, że Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych osobowych, dalej: RODO), ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1. Administrator Danych

Osobowych Administratorem Państwa danych osobowych jest : 1) Izodom 2000 Polska sp. z o.o., z siedzibą w Zduńskiej Woli, ul. Ceramiczna 2 a 98-220 Zduńska Wola , zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS: 0000225099, NIP PL7260000414;

2. Punkt kontaktowy oraz Inspektor

Ochrony Danych W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Państwa danych osobowych zachęcamy do kontaktu z powołanym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych, z którym można się skontaktować:

a) w formie elektronicznej pod adresami: lw@izodom.pl

b) telefonicznie pod numerem: 601-807-001
c) pocztą tradycyjną pod adresem Administratora wskazanych w pkt. 1 z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”.

Kontakt z Administratorem jest możliwy:

a) w formie tradycyjnej korespondencji przesłanej na adresy wskazane w pkt. 1;

b) poprzez formularze kontaktowe umieszczone na Stronie Internetowej.

3. Dobrowolność przekazania danych

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne, ale we wskazanym zakresie (oznaczone w formularzach jako wymagane) niezbędne do obsługi Państwa zapytania lub świadczenia usługi .

4. Przysługujące Państwu prawa w związku z przetwarzaniem danych

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania: sprostowania, usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Jeżeli przetwarzamy Państwa dane w związku z realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w szczególności w celach marketingowych, przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

Jeżeli przetwarzamy Państwa dane w oparciu o udzieloną zgodę możecie Państwo w dowolnym momencie wycofać zgodę informując o tym Administratora lub mailowo na adres: lw@izodom.pl Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem jej przetwarzania do momentu jej wycofania.

Jeżeli Państwa zdaniem przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Rodzaj i cel przetwarzanych danych

5.1. Newsletter

Państwa imię oraz adres e-mail przetwarzamy w celu wysyłania na wskazany adres e-mail wiadomości handlowych i marketingowych, w tym wiadomości o oferowanych produktach, promocjach oraz organizowanych wydarzeniach np. Dniach otwartych

5.2. Formularz kontaktowy

W celu zapewnienia Państwu możliwości kontaktu udostępniono formularz kontaktowy. Podanie danych zawartych w formularzu kontaktowym jest całkowicie dobrowolne, ale celem prawidłowego przesłania wiadomości (zgłoszenia) konieczne jest wprowadzenie danych oznaczonych symbolem gwiazdki jako wymaganych. Formularz pozwala na zebranie następujących danych: imię i nazwisko, telefon, adres e-mail.

6. Na jakiej podstawie zbieramy oraz przetwarzamy dane osobowe

Cele i okresy przetwarzania danych

6.1. Newsletter – dane są przetwarzane na podstawie Państwa zgody w celu wysyłania newslettera do czasu jej odwołania lub ustalenia, że dane się zdezaktualizowały.

6.2. Marketing, marketing bezpośredni, badanie jakości usług, analizy i statystyka – podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu działalności marketingowej swoich produktów (w zakresie, w jakim przepisy nie wymagają zgody), a także badaniu jakości świadczonych usług, analizy preferencji użytkowników i sposób interakcji ze Stroną. Administrator może w tych celach przetwarzać dane z plików cookie celem dostosowania treści Strony do Państwa preferencji oraz opracowywania analiz i statystyk dotyczących interakcji użytkowników z serwisem.

6.3. Świadczenie usług tradycyjnych oraz świadczenie usług on-line – podstawą przetwarzania danych jest ich niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO), w szczególności umowy dotyczącej świadczenia usług drogą elektroniczną, polegających na udostępnionych Państwu na Stronie Internetowej funkcjonalnościach lub treściach.

6.4. Obsługa formularzy kontaktowych – podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na zapewnieniu Państwu szybkiego i łatwego kontaktu z Administratorem we wszystkich istotnych dla Państwa kwestiach związanych z działalnością handlową prowadzoną przez Administratora. Dane są przetwarzane przez czas obsługi Państwa zapytań, skarg czy zgłoszeń lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

6.5. Bezpieczeństwo i poprawne działanie Strony Internetowej – specjalne programy komputerowe rejestrują aktywność użytkowników na stronie w zakresie niezbędnym do zapewnienia poprawnego działania serwisu oraz zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników oraz systemów informatycznych – podstawą przetwarzania danych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

6.6. Obrona przed roszczeniami – Państwa dane mogą być przez nas archiwizowane i przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (np. związanymi ze świadczonymi przez nas usługami) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z obowiązujących przepisów, nie dłużej niż 6 lat od końca roku, w którym świadczenie usługi miało miejsce. Zasady przetwarzania danych zbieranych poprzez pliki cookies są opisane w Polityce Cookies.

7. Komu przekazujemy Państwa dane

Państwa dane możemy przekazywać:

a) podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora, tj.: wyspecjalizowanym dostawcom usług przechowywania danych, podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi IT, hostingowe, podmiotom wspierającym nas przy obsłudze korespondencji, obsłudze prawnej, marketingowej oraz podmiotom obsługującym i utrzymującym naszą sieć telekomunikacyjną;

b) innym administratorom danych przetwarzającym Państwa dane we własnym imieniu: podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, lokalnym przedstawicielom handlowym, których wykaz jest dostępny na stronie . Administrator prowadzi sprzedaż swoich produktów za pośrednictwem sieci lokalnych przedstawicieli . Z tego powodu w niektórych przypadkach w celu odpowiedzi na zapytania ofertowe lub w celu świadczenia na Państwa rzecz usług konieczne jest udostępnienie Państwa danych lokalnym przedstawicielom Administratora. W przypadku wyboru partnera handlowego w formularzu kontaktowym Państwa dane zostaną udostępnione wybranemu partnerowi, jednakże Administrator zastrzega sobie prawo przekazania Państwa danych innemu partnerowi handlowemu, jeżeli będzie to konieczne z uwagi na terminy realizacji zleceń lub zapewnienie odpowiedniej jakości obsługi. Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia Państwu naszych usług. Administrator zapewnia, aby każde udostępnienie lub powierzenie do przetwarzania Państwa danych innym podmiotom było zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.

8. Polityka prywatności bezpieczeństwa partnerów

Strony Internetowej i media społecznościowe Dla Państwa wygody Strona Internetowa zawiera funkcjonalności zintegrowane z zewnętrznymi platformami mediów społecznościowych (Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest), które można aktywować manualnie. W takim przypadku strony trzecie, które obsługują platformy będą mogły identyfikować użytkownika, określać w jaki sposób korzysta z witryny internetowej, łączyć i przechowywać te informacje z profilem w mediach społecznościowych. Korzystanie ze wskazanych funkcjonalności może wiązać się z zapisaniem w Państwa urządzeniu końcowym cookies tych podmiotów. Aktywacja wskazanych funkcjonalności nie jest obowiązkowa – możecie Państwo korzystać z funkcjonalności Strony Internetowej bez integracji z platformami zewnętrznymi. Administrator prowadzi także profile na portalach społecznościowych (Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest). Administrator może przetwarzać dane użytkowników odwiedzających te profile w mediach społecznościowych i przetwarzać takie dane jak: imię, nazwisko lub nick wskazane na profilach użytkowników w celu prowadzenia komunikacji w social mediach. Dane o aktywności użytkowników mogą być także wykorzystane do promowania usług i produktów oraz w celach analitycznych i statystycznych, wskazujących na preferencje w zakresie oferowanych funkcjonalności i treści. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora związany z prowadzeniem działalności marketingowej, reklamowej oraz komunikacji w social mediach.

9. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy jedynie do Google w przypadku wyrażenia zgody na korzystanie z plików Cookies. Google jest odbiorcą certyfikowanym w ramach Tarczy Prywatności Stanów Zjednoczonych (Privacy Shield) co jest równoznaczne z zapewnieniem odpowiednich zabezpieczeń w celu ochrony danych zgodnie z art. 46 ust. 2 RODO.

10. Dane o lokalizacji i pliki cookies

Zasady korzystania z plików cookies określa Polityka Cookies. Strona może wykorzystywać dane o Państwa lokalizacji w celu optymalizacji jej działania oraz udostępnienia Państwu funkcjonalności w postaci możliwości wyświetlenia lokalnych przedstawicieli– najbliższych Państwa lokalizacji. Możliwość udostępnienia lokalizacji można zablokować w ustawieniach Państwa przeglądarki.

11. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Profilowanie danych osobowych przez Administratora polega na przetwarzaniu Państwa danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji w celach statystycznych, monitorowania ruchu na Stronie Internetowej oraz analiz marketingowych np. wyświetlania odpowiednich reklam. Administrator nie prowadzi procesów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, a profilowanie nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.

12. Uaktualnienia Polityki Prywatności

Strona Internetowa zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Strony Internetowej lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

Polityka cookies

Serwis www.izodom.pl używa plików cookie. Administratorem serwisu jest Izodom 2000 Polska sp. z o.o. Administratorem danych osobowych jest Izodom 2000 Polska sp. z o.o. – dane kontaktowe jak wyżej w Polityce prywatności. Bezpieczeństwo użytkowników odwiedzających stronę oraz ochrona prywatności są naszym priorytetem.

1. Co to są pliki cookie i w jakim celu są stosowane

Pliki cookie (cookies) to powszechnie stosowane małe pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu użytkownika (np. telefonie, komputerze lub tablecie) przeglądającego stronę internetową. Służą zarówno administratorom stron internetowych, jak i użytkownikom oraz są wykorzystywane w celu: – prawidłowego wyświetlania strony internetowej, w tym zapewnienia jej pełnej funkcjonalności (wyświetlanie filmów, działanie formularzy kontaktowych itp.); – optymalizacji działania stron (np. dzięki statystykom), poprawie działania i wydajności strony; – personalizacji strony dla użytkownika np. poprzez wyświetlenie interesujących treści lub zapamiętanie preferencji (np. dotyczącej języka serwisu).

2. Zgoda na stosowanie plików cookie

Korzystanie z plików cookie (poza plikami cookie niezbędnymi do funkcjonowania strony) wymaga Państwa zgody. Zgoda jest dobrowolna. Skutkiem nieudzielenia zgody będzie brak możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności strony (np. wyświetlenia filmu). Zgoda może zostać w każdej chwili odwołana . Zezwalając na wszystkie pliki cookies zyskujecie Państwo możliwość korzystania z wszystkich funkcjonalności strony oraz wspieracie nas w udoskonalaniu naszego serwisu. Pod niniejszą Polityką zostają automatycznie wyświetlone informacje o zakresie aktualnie udzielonej zgody.

3. Rodzaje i czas przechowywania plików cookie

Strona Internetowa stosuje następujące pliki cookie:

a) niezbędne do korzystania ze strony – przyczyniają się do użyteczności strony poprzez umożliwianie podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej, strona nie może funkcjonować poprawnie bez tych plików;

b) preferencyjne – umożliwiają stronie zapamiętanie informacji, które zmieniają wygląd lub funkcjonowanie strony, np. preferowany język lub region, w którym znajduje się użytkownik;

c) statystyczne – pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób różni użytkownicy zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje (dane o ruchu na stronie, liczbie odwiedzin itp.).

d) marketingowe – ich celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych użytkowników i tym samym bardziej cenne dla wydawców i reklamodawców. Mogą zapobiegać wyświetleniu ponownie tej samej reklamy lub pozwalać na śledzenie aktywności użytkowników na stronach internetowych. Administrator korzysta z tych informacji wyłącznie w celach prowadzenia własnej działalności marketingowej. Dostawcy niektórych plików cookies mogą w określonym zakresie wykorzystywać dane do własnych celów (np. Facebook) zgodnie z własnymi politykami prywatności oraz cookies.

Pliki cookies dzielą się na sesyjne („session”), przechowywane tymczasowo przez czas korzystania z przeglądarki internetowej i automatycznie kasowane po jej zamknięciu) oraz trwałe („persistent”) przechowywane przez czas określony przez właściciela pliku cookie.

4. Pliki cookie a dane osobowe

Pliki cookie co do zasady nie zbierają danych osobowych tj. informacji o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, a większość z nich dostarcza dane nie powiązane z konkretnym użytkownikiem np. w postaci danych o ilości użytkowników odwiedzających stronę. Niektóre z informacji zebranych za pomocą plików cookie (np. marketingowych) lub przez interakcję z platformami typu Facebook, Google lub YouTube mogą stanowić dane osobowe z uwagi na możliwość ich powiązania z konkretnym użytkownikiem (np. poprzez numer urządzenia, na którym został zainstalowany plik cookie). Do przetwarzania danych osobowych stosują się zasady wskazane w powyższej Polityce prywatności, dane te są odpowiednio chronione i wykorzystywane wyłącznie w celach i w sposób tam wskazany.

5. Udostępnianie danych z plików cookie

Dane zbierane poprzez pliki cookie mogą być przez nas udostępniane profesjonalnym podmiotom prowadzącym dla nas kampanie marketingowe w Internecie lub świadczących na naszą rzecz usługi związane z działaniem strony internetowej wyłącznie w celach związanych z prowadzeniem przez nas działań marketingowych, oferowanymi usługami oraz prowadzeniem i rozwojem strony internetowej lub naszym partnerom handlowym prowadzącym salony sprzedaży naszych produktów, jeżeli jest to konieczne do prowadzonych wspólnie działań marketingowych lub obsługi Państwa zapytania. Niektórzy dostawcy plików cookie (np. YouTube, Google, Facebook) mogą w zakresie określonym przez ich polityki prywatności i cookies wykorzystywać pliki cookie do własnych celów. Strona korzysta wyłącznie ze sprawdzonych i wiarygodnych dostawców plików cookie.

6. Kontakt

Dane kontaktowe administratora wskazano wyżej w Polityce prywatności (pkt. 2). W sprawach związanych z plikami cookies lub ochroną danych osobowych zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych: Lidia Wardęga , e-mail: lw@izodom.pl